ගාලුමුවදොර ගෝඨාගෝ ගම පරිශ්‍රයේ උණුසුම් තත්ත්වයක් … (09-05-2022)

ගාලුමුවදොර ගෝඨාගෝ ගම පරිශ්‍රයේ උණුසුම් තත්ත්වයක් … (09-05-2022)

weathers happy pills

Subscribe us: http://bit.ly/NewsfirstSubscribe Watch more videos: https://www.youtube.com/user/NewsFirstSrilanka/videos Like us …
#ගලමවදර #ගඨග #ගම #පරශරය #උණසම #තතතවයක
[vid_tags]

index of subtitles

ගාලුමුවදොර ගෝඨාගෝ ගම පරිශ්‍රයේ උණුසුම් තත්ත්වයක් … (09-05-2022)